AUTOSERVIS FAJT Autoservis Citroën, Peugeot Olomouc

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AUTO JOSEF FAJT s.r.o. IČ 29456452 se sídlemLazecká 8/70, Lazce, 779 00 Olomouc (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Lazecká 8/70, Lazce, 779 00 Olomouc
  email: fajtjosef@seznam.cz
  telefon: +420 585 232 641
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzickéosobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímoidentifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikačníčíslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity tétofyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údajipověřence jsou:
II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správcezískal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasíláníobchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vespojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačníspolečnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahumezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutnépro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajůje nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajůnení možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslučl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV.Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu meziVámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let odukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebomezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelémailingových služeb / cloudových služeb.
VI.Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo emailsprávce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že sedomníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečeníosobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů vlistinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jsteseznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů aže je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajůzveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek nae-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.6.2020.